Ogłoszenia Domu Studenta

Wolne miejsca w Domu Studenta

Ogłoszenia Domu Studenta

Informujemy, że w Domu Studenta dostępne są trzy wolne miejsca dla kobiet w następujących pokojach:


1. miejsce w pokoju dwuosobowym ze wspólną łazienką z drugim pokojem dwuosobowym

2. miejsce w pokoju trzyosobowym z własną łazienką

3. miejsce w pokoju dwuosobowym ze wspólną łazienką z pokojem jednoosobowym


Zainteresowane osoby powinny składać odpowiednie wnioski w pokoju 131 w bud. A Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy


 


 

ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENTA

Ogłoszenia Domu Studenta

Zakwaterowanie w Domu Studenta może nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 od dnia 26.09.2018 r. W sobotę i niedzielę można zamieszkać w DS po okazaniu skierowania na portierni a wszystkie formalności meldunkowe zostaną dopełnione w poniedziałek.

Zakwaterowanie powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 5 dni od daty wskazanej w skierowaniu, tj. od 01.10.2018 r. Po upływie tego terminu student traci miejsce w Domu Studenta.

Osoba zgłaszająca się do zakwaterowania zobowiązana jest przedłożyć następujące dokumenty:
1) dowód osobisty lub w przypadku studentów zagranicznych paszport,
2) imienne skierowanie wystawione przez Dział Organizacji i Spraw Osobowych,
3) dowód wpłaty kaucji w wysokości 200,00 zł,
4) wypełniony formularz meldunkowy oraz kwestionariusz (druki dostępne są w DS).  

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Ogłoszenia Domu Studenta

Informujemy, że wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta na rok akademicki 2018/2019 można składać w następujących terminach:

- od 15 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. w przypadku studentów kontynuujących naukę na wyższych latach studiów,
- do 25 sierpnia 2018 r. w przypadku kandydatów przyjętych na I rok studiów.

 Student może ubiegać się o przyznanie miejsca także po wyznaczonych terminach, jeżeli są wolne miejsca.

Osoby, które chcą ubiegać się o przyznanie miejsca w DS zobowiązane są do złożenia w Sekcji ds. Pomocy Materialnej (pok.131 bud. A) wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta (wg załączonego wzoru).

wniosek

WPŁATA ZALICZKI

Ogłoszenia Domu Studenta

Osoby, którym zostało przyznane miejsce w Domu Studenta zobowiązane są dokonać wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc danego roku akademickiego w wysokości 100,00 zł w terminie:

1) do 10 sierpnia 2018 r. – w przypadku studentów, którzy kontynuują naukę i złożyli wniosek do 15 czerwca 2018 r.

2) do 10 września 2018 r. – w przypadku kandydatów przyjętych na I rok studiów, którzy złożyli wniosek do 25 sierpnia 2018 r.

W przypadku niedokonania wpłaty w wyżej wymienionych terminach, student traci prawo do miejsca w DS.

SKIEROWANIE DO DOMU STUDENTA

Ogłoszenia Domu Studenta

Osoby, którym zostało przyznane miejsce mogą odbierać osobiście skierowanie do Domu Studenta od dnia 26.09.2018 r. od godziny 8.00 do 15.00 w pokoju 131 A Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Dnia 29.09.2018 r. (sobota) również  można odebrać skierowania.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Ogłoszenia Domu Studenta

Wszelkie opłaty związane z pobytem w Domu Studenta należy uiszczać
na wskazany numer rachunku bankowego:
Wierzyciel: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnica
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica
Numer rachunku bankowego: 49 1090 2066 0000 0001 3467 5169           

WPŁATA KAUCJI

Ogłoszenia Domu Studenta

Mieszkaniec przed zakwaterowaniem zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 200,00 zł tytułem kaucji na poczet ewentualnych braków w sprzęcie, zniszczeń oraz końcowego rozliczenia opłat.